CENTRUM MEDIÁCIE

prevažne pôsobíme na Záhorí v okresoch SENICA a SKALICA

Mimosúdne riešenie sporov vo veciach:

 • rodinných
 • občiansko-právnych
 • obchodných
 • pracovno-právnych


 • Mediátori

  JUDr. Antónia Mikulíková

  Zapísaná v zozname mediátorov pod ev. č. 610, 22.5.2012


  IČO: 42 289 963
  DIČ: 104 148 0055


  Tel. kontakt: 0902/400870
  E-mail: mikulikova@gmail.com


  Kancelária v Dojči
  (otvorené podľa dohody)

  JUDr. Antónia Mikulíková
  Dojč č. 66, 906 02

  Dr. Milan Jablonický

  Zapísaný v zozname mediátorov pod ev. č. 83, 23.3.2006


  IČO: 32 193 025
  DIČ: 102 489 1912


  Tel. kontakt: 0907/706193
  E-mail: mlj@centrum.sk


  Kancelária v Prietrži
  (otvorené podľa dohody)

  Dr. Milan Jablonický
  Prietrž č. 361, 906 11
  CENNÍK SLUŽIEB

  Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.
  Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli.
  Spôsob určenia výšky odmeny mediátora závisí od:

 • právnej subjektivity strán zúčastnených na mediácii,
 • druhu sporu.
 • Mediátor má právo na úvodnom stretnutí požiadať o zaplatenie zálohy.
  Cena za výkon činnosti mediátora môže byť medzi stranami a mediátorom dohodnutá aj individuálne podľa jednoduchosti alebo náročnosti prípadu.  Predmediačná príprava:
  Úvodná konzultácia: 30,-€/1 hod.
  - Preštudovanie podkladov a vyhodnotenie, či je prípad vhodný na mediáciu: 30,-€/1 hod.
  - Konzultácie a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy :
                       - fyzické osoby – nepodnikatelia: 30,-€/1 hod.
                       - právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia: 40,-€/1 hod.
  - Spracovanie ponuky na mediáciu druhej strane: 20,-€/1 osobu
  Mediácia:
  Spracovanie dohody o začatí mediácie : bezplatne
  - Zabezpečenie registrácie dohody o začatí mediácie u notára v notárskom centrálnom registri listín (NCRls), ktorú mediátor zabezpečí len na základe poverenia osôb zúčastnených na mediácii: (registráciu v NCRls si môžu účastníci zabezpečiť sami) plus poplatky za osvedčenie pravosti podpisov na dohode, plus notárske poplatky za registráciu podľa notárskej vyhlášky 20,-€
  Registrácia v knihe mediácií : bezplatne
  1. Občiansko-právne, rodinné a pracovné spory :
  hodinová sadzba: 30,- € / 1 hod.
  okrem hodinovej sadzby plus poplatok za spracovanie dokumentov:
  spracovanie mediačnej dohody v majetkových sporoch, v sporoch o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo o inom majetkovom vyporiadaní a urovnaní, ak je predmetom sporu nehnuteľnosť, iný majetok alebo peniaze * : 200,- €
  spracovanie mediačnej dohody v nemajetkových sporoch vo vzťahových a v ostatných veciach ** : 100,- €
  2. Obchodné spory a iné spory medzi podnikateľmi :
  hodinová sadzba : 50,- € / 1 hod.
  okrem hodinovej sadzby
  plus poplatok za spracovanie mediačnej dohody:
  1% z hodnoty sporu
  - minimálne: 300,- €
   3. Spory medzi občanmi na strane jednej a štátnou správou, verejnou správou, právnickými osobami (nepodnikateľmi) na strane druhej:
  hodinová sadzba: 30,- €/1 hod.
   spory medzi občanmi na jednej strane a podnikateľmi na druhej strane
  hodinová sadzba: 40,- €/1 hod.
   spory medzi právnickými osobami (nepodnikateľmi) navzájom
  hodinová sadzba: 40,- €/1 hod.
   spory medzi podnikateľmi na strane jednej a štátnou správou, verejnou správou, právnickými osobami (nepodnikateľmi) na strane druhej
  hodinová sadzba: 50,- €/1 hod.
   k bodu 3.
  okrem hodinovej sadzby plus poplatok za spracovanie mediačnej dohody:
  v nemajetkových sporoch ** 200,- €
  v majetkových sporoch * 1% z hodnoty sporu
  - minimálne: 300,- €
   4. Iné poplatky :
  konzultácia v rámci predmediačnej prípravy mimo kancelárie mediátora:
  k základným vyššie uvedeným poplatkom sa pripočítava:
  plus príplatok za čas strávený cestovaním
  20- €/1 hod. plus cestovné náhrady
  - vyhotovenie správy o odmietnutí mediácie druhou stranou 20,- €
  - vystavenie potvrdenia o mediácii / z procesu mediácie: 20,- €
  - spísanie mediačnej doložky:
  Dohoda o riešení budúceho sporu mediátorom
  20,- €
  - ak je k mediačnej dohode potrebné spracovať súvisiace dokumenty poplatok za každú aj začatú stranu 30,- €/1 strana

  *Nemajetkové spory sú spory, ktorých predmetom nie je majetok ani peniaze a to vzťahové veci, rodinné vzťahové spory, rodičovské dohody, susedské nemajetkové spory, pracovné spory a pod. ak predmetom sporu nie je majetok ani peniaze,

  ** Majetkové spory sú spory, ktorých predmetom je majetok hnuteľný, nehnuteľný, peniaze, iné majetkové práva a hodnoty, peňažné náhrady v sporoch o náhradu škody, ďalej v obchodných sporoch okrem uvedených aj materiál, tovar a podobne.

  Hodinové sadzby sa účtujú za každú aj začatú hodinu.

  Predmediačné poplatky sa účtujú aj v prípade ak nepríde k začatiu samotnej mediácie.

  K odmene mediátora sa pripočítava náhrada výdavkov:

  *** tieto dokumenty zabezpečuje mediátor len na požiadanie strán


  Mediátori:
  JUDr. Antónia Mikulíková
  Dr. Milan Jablonický